ساختار سازمانی

 

شرکت متانیر با اعمال مدیریت منسجم بر مبنای نظام مدیریت کیفیت ISO9001:2008  و با استفاده از تجربه عمیق و دانش تخصصی نیروی انسانی کارآمد و تجهیزات خاص آزمایشگاهی و عملیاتی ، استفاده از منابع علمی – کاربردی و استاندارد های بین المملی صنعت برق، ارائه خدمات سرویس و نگهداری و بهره برداری شبکه های برق قدرت سازمان های گوناگون صنعت برق را عهده دار می باشد. چارت تشکیلاتی ذیل بنحوی طراحی گردیده که مشتریان گرامی در کمترین زمان و بهترین روش با مدیران اجرایی ذیربط سازمان جهت رفع مشکلات احتمالی خود اقدام نمایند.