نسخه چاپی خبر

 

www.metanir.net

 3333
 ساخت دستگاه کالیبراسیون ترمومتر ترانسفورماتور

ساخت دستگاه کالیبراسیون ترمومتر ترانسفورماتور

طراحی و ساخت دستگاه کالیبراسیون ترمومتر ترانسفورماتور توسط تیم متخصص شرکت متانیر

به منظور بررسی صحت عملکرد و کالیبره نمودن ترمومتر های ترانسفورماتور های قدرت، دستگاه کالیبراسیون ترمومتر توسط تیم متخصص شرکت طراحی و ساخته شد. گفتنی است با به کارگیری این دستگاه، اطمینان لازم جهت عملکرد صحیح ترمومتر ها حاصل شده و موجب  جلوگیری از تریپ نابجا و اجتناب از آسیب دیدگی ترانسفورماتور ها در حالت افزایش دمای کارکرد آنها می گردد.